Please select a page template in page properties.

Vaša vprašanja. Naši odgovori.

Pogosta vprašanja do nas glede proizvodov, servisa in subvencij.

"Pravilno ogrevati" - kaj to pomeni danes?

Da zagotovite pravilno ogrevanje, morate upoštevati štiri točke:

  1. Pomembno je, da izberete ustrezno moderno in učinkovito ogrevalno tehniko, da stroški ogrevanja ne bodo ustvarili luknje v proračunu vašega gospodinjstva.
  2. Obremenitev okolja zaradi generatorjev toplote, ki jih uporabljate v svojem domu, mora biti čim manjša.
  3. Pri modernizaciji ali nakupu nove opreme morate za zagotovitev trajno delujočega ogrevalnega sistema paziti na zanesljivo kakovost.
  4. Ogrevalni sistem mora biti natančno prilagojen osebnemu bivalnemu okolju – ponudba izdelkov in različne kombinacije možnosti omogočajo individualne rešitve.

Nasvet zanesljivega strokovnjaka v kombinaciji s pravimi izdelki je osnova, kako zagotoviti pravi način ogrevanja.

Dobro ogrevanje naj deluje "varčno". Ali obstajajo tako velike razlike med takrat in zdaj?

In kako! Pri varčevanju z energijo gre danes po eni strani za varovanje lastne denarnice s po možnosti kar najmanjšo porabo energije in po drugi strani za varčevanje z omejenimi viri.

Ne glede na to, kateri vir energije se uporablja (solarna energija, toplotna energija iz zemlje, vode in zraka ali plin, olje in elektrika), – se trenutna zahteva glasi »povečanje učinkovitosti«.

Pogosto velike količine neporabljene energije zaradi zastarele tehnologije preprosto izpuhtijo skozi dimnik. Porabo energije lahko močno zmanjšamo s sodobnimi ogrevalnimi sistemi, kot sta oljna ali plinska kondenzacijska tehnologija in toplotne črpalke. Manj energije pomeni tudi manj emisij.

Weishauptova kondenzacijska naprava z 110 % učinkovitostjo. Kako je to možno?

Zaradi posebne zasnove toplotnega prenosnika z ogrevalnim sistemom s kondenzacijsko tehniko iz dimnih plinov ne odvedemo samo toplote, ki nastaja pri zgorevanju, temveč tudi izparilno toploto in jo dovajamo v ogrevalni sistem. Dimni plini kondenzirajo že v toplotnem prenosniku in oddajo ob tem nastalo toploto v ogrevalni sistem. Tako izračunana stopnja učinkovitosti presega teoretično mejo 100 %.

Ali je smiselno v okviru modernizacije ogrevalni sistem na olje zamenjati z novim kondenzacijskim sistemom na olje?

Da, to je povsem smiselno. V pojasnilo: V preteklosti so ogrevalni kotli obratovali s stalno visoko temperaturo kotla 70 °C. Temperaturo prostora se je nadziralo z regulacijskimi ali termostatskimi ventili. Ker so ogrevalni kotli obratovali vse leto, da so poleg potrebe po ogrevanju v poletnih mesecih pokrivali še potrebo po topli vodi, je prihajalo do zelo velikih energijskih izgub. Zamenjava zastarelih ogrevalnih kotlov se izplača kljub toplotni izolaciji, ki je bila morda nameščena naknadno. Primeri izvedbe kažejo, da so z zamenjavo ogrevalne in regulacijske tehnike možni do 30-odstotni skupni prihranki v primerjavi z zastarelimi ogrevalnimi kotli.

Ali obstajajo subvencije za solarno tehniko?

Za solarno energijo so na voljo različne subvencije in ugodni krediti. Več informacij najdete na spletni strani https://www.ekosklad.si.

Kako se najboljše uporablja solarna naprava Weishaupt?

Možna sta dva različna načina uporabe solarne naprave Weishaupt.

  1. Za podporo pri pripravi tople vode: Za dober sončni izkoristek je optimalna natančna usmerjenost kolektorjev proti jugu pri 45-stopinjskem nagibu strehe. Toda le v redkih primerih je mogoče hkrati izpolniti obe zahtevi. Odstopanja kompenziramo s povečanjem površine kolektorjev.
  2. Za podporo pri ogrevanju: Za solarno napravo z dodatno podporo pri ogrevanju je nujno ločeno načrtovanje velikosti kolektorjev in solarnega hranilnika. Zaradi večje potrebe po toploti zaradi dodatne podpore pri ogrevanju sta kolektorska površina in solarni hranilnik večja. Zaradi tega je potrebna do 30-odstotna stopnja pokritosti s sončnimi kolektorji za ogrevanje in toplo vodo, kar pomeni, da se stroški ogrevanja lahko zmanjšajo tudi za do 30 %.
Kako deluje toplotna črpalka?

Toplotna črpalka je ogrevalni sistem, ki črpa energijo iz okolja. Kot Viri energije  pridejo v poštev zemeljska toplota, zrak ali podtalnica. S hladilnim krogom toplotne črpalke se lahko z energijo, pridobljeno iz okolja, doseže višji temperaturni nivo, ki je primeren za ogrevanje stavbe. V idealnem primeru lahko toplotna črpalka za ogrevanje celotne stavbe iz okolja črpa do 75 % toplote. Preostalih 25 % se pridobi iz električne energije, ki jo toplotna črpalka potrebuje za stiskanje hladilnega sredstva.

Kaj pomeni COP število?

Ko je pri toplotnih črpalkah govora o koeficientu učinkovitosti (COP, Coefficient of Performance), je mišljeno grelno število, ki označuje moč toplotne črpalke v standardiziranih pogojih. Vendar pa tega števila ne gre enačiti z letnim koeficientom učinkovitosti, tj. letnim koeficientom učinkovitosti, ki se nanaša na učinkovitost celotnega sistema v posamezni zgradbi. Da bi lahko primerjali grelna števila in s tem toplotne črpalke, morajo biti osnovni pogoji enaki. Tj. standard za merjenje in razmere v času merjenja morajo biti enaki. Koeficient učinkovitosti (COP) toplotne črpalke na zrak, izmerjen pri A2/W35 (tj. pri temperaturi zraka 2 °C in ogrevanju ogrevalne vode do 35 °C) je nižji kot pri A7/W35. Primerjava ne bi bila mogoča.

Kdaj je čas za posodobitev ogrevalnega sistema in ali obstaja zakonska obveznost za posodobitev?

Čas za posodobitev je, ko obstajajo na tržišču modernizirane oz. novejše naprave s takšnimi karakteristikami, da je zamenjava upravičena. Zakonska obveznost pa nastopi, ko karakteristike naprave glede izkoristkov in emisij ne izpolnjujejo več trenutno veljavnim predpisom.

Kateri ogrevalni sistem je pravi zame?

Odločitev glede pravega načina ogrevanja zagotovo ni preprosta. Pri tem ne gre samo za individualne potrebe ali osebne želje, npr. za odločanje med fosilnimi in obnovljivimi Viri energije . Sistem mora tudi ustrezati pogojem hiše in njenim toplotnim potrebam. Poleg tega mora biti ogrevalni sistem varčen in ne sme biti premajhen ali prevelik. Vaš lokalni strokovni izvajalec ogrevanja vam bo pomagal pri vseh teh vprašanjih.

Ali obstajajo subvencije za novogradnjo moje ogrevalne naprave?

Sheme subvencioniranja in kreditiranja, ki jih razpisuje Eko sklad spodbujajo prehod na ogrevalno tehniko, usmerjeno v prihodnost. Za pomoč pri načrtovanju svoje prenove ogrevanja se obrnite na izvajalca ogrevanja v svoji bližini. S svojim znanjem, praktičnimi nasveti pri načrtovanju in prilagojenimi rešitvami vam bo pomagal izpolniti vse zakonske zahteve in optimalno izkoristiti obstoječe možnosti financiranja. Dovolite, da vam svetujemo.

Kako pogosto je potrebno vzdrževanje ogrevalne naprave?

V skladu s predpisi, ki urejajo to področje, spadajo redni in ustrezni pregledi, upravljanje in vzdrževanje ogrevalnega sistema med obveznosti upravljavca. Upravljanja, vzdrževanja in pregledov ogrevalnega sistema pa upravljavec ne more izvajati sam, temveč spada med naloge strokovnega izvajalca ogrevanja. Lastniki lahko to okoliščino zapišejo tudi v pogodbo o vzdrževanju. Ta običajno vključuje letne kontrolne preglede ogrevalnega sistema, vključno z vsemi potrebnimi ukrepi, kot so čiščenje in popravila.

Kakšne subvencije obstajajo za ogrevalne naprave pri novogradnjah?

Sheme subvencioniranja in kreditiranja, ki jih razpisuje Eko sklad spodbujajo prehod na ogrevalno tehniko, usmerjeno v prihodnost. Za pomoč pri načrtovanju svoje prenove ogrevanja se obrnite na izvajalca ogrevanja v svoji bližini. S svojim znanjem, praktičnimi nasveti pri načrtovanju in prilagojenimi rešitvami vam bo pomagal izpolniti vse zakonske zahteve in optimalno izkoristiti obstoječe možnosti financiranja. Dovolite, da vam svetujemo.

Ali je možna subvencija tudi za storitve svetovanja in načrtovanja?

Ne, za storitve svetovanja in načrtovanja ne obstajajo subvencije.

Ali obstajajo državne subvencije za prehod na alternativne vire energije, npr. na solarne sisteme ali toplotne črpalke?

Da, trenutno so za ogrevanje iz obnovljivih virov energije na voljo sredstva za financiranje. V Sloveniji ureja subvencije Eko sklad. Več informacij najdete na www.ekosklad.si.

Zakaj potrebujem kalkulator hrupa?

Za določitev nivoja hrupa toplotne črpalke zrak/voda z ogrevalno močjo največ 35 kW potrebujete kalkulator hrupa nemškega Zveznega združenja za toplotne črpalke.

Najvišje Emisije  hrupa, izmerjene v db(A), so za različne kategorije območij določene v »Tehničnih navodilih za zaščito pred hrupom«. Na povsem stanovanjskih območjih je treba čez dan upoštevati omejitev 50 db(A), ponoči pa 35 dB(A). Toplotne črpalke Weishaupt za enodružinsko hišo, ki so nameščene na prostem, imajo na razdalji približno treh metrov od prostora, ki mora biti zaščiten – običajno spalnice soseda – Emisije  hrupa, še nižje od dovoljenih.

Up